By Pass Unit

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

bypass2 bypass3

เมื่อรั่วไหลทดสอบชิ้นส่วนที่มีปริมาตรมากภายใต้แรงดันทดสอบต่ำมักพบว่าความสามารถในการทำให้แรงดันของเครื่องทดสอบการรั่วไหลไม่ดีพอส่งผลให้มีการทดสอบเป็นระยะเวลานาน

ในกรณีดังกล่าวการใช้วงจรบายพาสภายนอกจะช่วยลดระยะเวลาในการฉีดพ่นหรือเวลาในการทดสอบโดยรวมและปรับปรุงความแม่นยำในการทดสอบการรั่วไหล LS-1842 และ LS-1880 มีความสามารถในการควบคุมชุดวงจรวาล์วอากาศภายนอกของ WV Series ภายนอกได้